• Telefon: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 390/22 K.O. Vrnjačka Banja