• Телефон: +381 36 601 200
  • vrnjci_spa@vrnjackabanja.gov.rs

Урбанистички пројекат за двојни вишепородични стамбени објекат „А&Б“ спратности Су+П+2+ПС, на к.п.бр. 1379/2 и 1379/3 К.О. Врњачка Бања