ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Урбанизам
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Служба за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове - Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове.
Шеф службе је Славица Стаменић, дипл. правник
Телефон: 036/ 601-209 Факс: 036/611-307 Ел. пошта:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                                                                                                                     
Шеф службе за урбанизам, еколошке и имовинскоправне послове врши послове Општинске управе који се односе на: планирање и уређење простора, изградњу објеката, обављање управног надзора над применом републичких законских прописа, прописа и општих аката Скупштине општине и поверених послова посебним материјалним прописима из делокруга инспекцијског надзора: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању објеката у поступку инспекцијског надзора, израду нормативно-правних аката и административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објекта, припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења, област стамбене делатности, коришћење грађевинског земљишта, имовинско-правне послове поверене законом, послове везане за експропријацију, самовласна заузећа, откуп станова у својини општине, враћање утрина и пашњака селима, враћање имовине задругама, послове поверене Законом о планирању и изградњи, вођење јединствене евиденције целокупне имовине чији је власник, односно корисник општина, израду нацрта аката о располагању имовином општине.Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и административно-техничке послове за радна тела органа локалне самоуправе за области из надлежности овог Одељења.

objeinjena procedura 300x250px

Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14)

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да, на једном месту, преко јединственог шалтера Општинске управе поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

Обједињена процедура - опис поступака

1. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ  Захтев за издавање локацијских услова са потребном документацијом се подноси Служба за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове - Одсеку за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове општине Врњачка Бања.


2.  ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе. Саставни део захтева je и извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног пројектанта. Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу.
Уз захтев се прилаже:
1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања грађевинске дозволе увећано за један примерак за потребе надлежног органа;
3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:
1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом;
2) уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји;
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
4) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
5) сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
6) уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, закључен у складу са законом којим се уређује надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;
7) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима.
За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 м² и који садржи више од две стамбене јединице.Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган по службеној дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра извод из листа непокретност која је предмет захтева.
Надлежни орган не прибавља извод из листа непокретности за катастарску парцелу:
1) испод које се граде подземни делови линијских инфраструктурних објеката, односно подземни делови комуналне инфраструктуре;
2) изнад које се граде високонапонски далеководи, односно изнад којих ће се наћи елисе ветротурбина које се граде;
3) на којој се гради комунална инфраструктура, ако се гради у регулацији постојеће саобраћајнице;
4) у другим случајевима у којима је право грађења успостављено законом, без обавезе претходног уређења имовинско-правних односа са власником парцеле.
Надлежни орган доноси решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од дана подношења захтева. Подносиоцу захтева доставља се грађевинска дозвола у року од 3 дана од дана доношења. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола. На решење о грађевинској дозволи и решење о одбијању захтева подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања решења.

3. ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ  145. ЗАКОНА Поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона покреће се подношењем захтева надлежном органу.Чланом 145. Закона о планирању и изградњи (’’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 132/2014) је одређено да грађење објеката из члана 2. тач. 24) и 24а) овог закона, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења грађевинских радова, промена намене уз извођење грађевинских радова, извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, грађење зиданих ограда, врше се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.Решење о одобрењу извођења радова се издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом 135. овог закона, који достави:-за инвестиционо одржавање објекта или стана, уклањање препрека за кретање особа са инвалидитетом, технички опис и попис радова  -за остале врсте радова, идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, уређени   односи  са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, адреса Његошева бр.84, у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта -плаћена  одговарајућа административна такса.

4. ПРИЈАВА РАДОВА Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем издатим у складу са чланом 145. Закона,  врши се надлежном органу, најкасније осам дана пре почетка извођења радова. Уз захтев из става 1. овог члана подноси се доказ о плаћеној административној такси за подношење пријаве, као и:
1) доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате;
2) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије;
3) акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.
Пријава радова садржи датум почетка и рок завршетка грађења. Надлежни орган без одлагања потврђује пријаву радова. Рокови за завршетак објекта почињу да теку од дана подношења пријаве.


5. ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА И ЗАВРШЕТКА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ Изјава о завршетку израде темеља
Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде темеља, одмах по завршетку њихове изградње.Уз изјаву извођач радова обавезно подноси:-  фотокопија правоснажне грађевинске дозволе- геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских радова. -решење о регистрацији геодетске  фирме од стране АПР-а као и лиценца од Републичког геодетског заводаНадлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве.

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу и поступање по тој изјави
Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње.Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве.

6. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу  инфраструктуру покреће се подношењем захтева пред овим ОдељењемУз захтев се прилаже доказ о плаћању таксе односно накнаде  за прикључење објекта на инфраструктуру

7. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА Објекат за који је у складу са овим законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може се користити по претходно прибављеној употребној дозволи.Поступак за издавање употребне дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу.
Уз захтев из става се прилаже:
1) пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта за извођење, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
2) извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозвола;
3) доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада;
4) сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;
5) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева за издавање употребне дозволе;
6) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
7) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове изведене у складу са решењем из члана 145. Закона. Надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од 5 радних дана од дана подношења захтева. Подносиоцу захтева доставља се употребна дозвола у року од 3 дана од дана доношења. На решење о употребној дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања.

8. УКЊИЖБА ОБЈЕКТА И ДОДЕЛА КУЋНОГ БРОЈА У року од 5дана од дана правноснажности употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:
1) употребну дозволу;
2) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
3) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
Орган надлежан за послове државног премера и катастра, у року од 7дана од достављања употребне дозволе доноси:
1) решење о кућном броју, ако је достављена употребна дозвола за ново изграђени објекат;
2) решење којим врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, у складу са издатом употребном дозволом.


 Списак издатих аката:

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.