ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Радна тела
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

                                                                                                  Стална радна тела
                                                                                                            Члан 41

Као стална радна тела могу се образовати одбори, комисије и савети, чије се надлежности  уређује пословником Скупштине.
Скупштина образује 8 сталних радних тела и то:


1.    Бањски савет, који чини председник, заменик председника и 7 чланова;
2.    Одбор за привреду и друштвене делатности, који чини председник, заменик председника и 3 члана;
3.    Одбор за пољопривреду и село,  који чини председник, заменик председника и 5 чланова;
4.    Одбор за омладину и спорт,  који чини председник, заменик председника и 3 члана;
5.    Одбор за рад, социјалну политику и родну равноправност, који чини председник, заменик председника и 3 члана;
6.    Одбор за административно-мандатна питања и нормативна акта, који чини председник, заменик председника и 5 чланова;
7.    Одбор за удружења, савезе и сарадњу са верским заједницама, који чини председник, заменик председника и 3 члана;
8.    Одбор за  сарадњу са територијалним заједницама и јединицама локалне самоуправе других држава,  који чини председник, заменик председника и 3 члана.'', уз напомену да је брисан Одбор за безбедност којем је престао мандат, како је горе наведено.    

Овде се такође даје и извод из Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/13), у делу којим су утврђене надлежности сталних радних тела, у следећем:

                                                                                                           Члан 41
Бањски савет разматра сва питања од значаја за развој Врњачке Бање, као лечилишно туристичког места и то:                                                                                                                     -    стање заштићених природних и културних добара, изворишта водоснабдевања и термо-минералних изворишта,  шума, јавних, зелених и рекреационих површина,
-    стање комуналне инфраструктуре и путева,
-    стање заштите животне средине,
-    стање у области туризма,
-    уређења Бање и предлаже Скупштини и другим надлежним органима доношење одлука и других аката из ове области,
-    разматра питања из области урбанизма, примене планских аката, спровођења Одлуке о грађевинском земљишту, Програма уређивања и коришћења грађевинског земљишта и разматра представке грађана из ове области.
-    разматра питања из области просторног и урбанистичког планирања и давања предлога надлежним органима у поступку покретања и доношења урбанистичких аката,
-    даје смернице, предлоге и сугестије за естетско уређење како поједних делова насељеног места Врњачка Бања, тако и за естетеско и визуелно уређење значанијих објеката, који су у погледу архитектуре препознатљива обележја Врњачке Бање.
Прати рад јавних служби, сарађује са асоцијацијама из области туризма, промовише  обједињено представљање и учешће бањских туристичко лечилишних ресурса у земљи и иностранству.
Разматра предлоге и иницијативе за називе улица и тргова, заштићених природних и културних добара и световних обележја на територији општине Врњачка Бања.
Савет  ће приликом давања предлога из претходног става, водити рачуна о томе да предлози одговарају историјским или стварним чињеницама, и да се њима не повређују општи и локални интереси, национална и верска осећања и вређа јавни морал.
Разматра извештаје о раду Комисије за планове коју образује Скупштина.                                                                                                                                                                            Савет има председника, заменика председника и 7 чланова.


Одбор за привреду и друштвене делатности прати и разматра питања из области буџета и финансија из надлежности Скупштине општине, разматра предлоге одлука о буџету и завршном рачуну буџета, таксама и другим накнадама, разматра и амандмане на предлоге ових одлука и аката, као и друга питања из области буџета и финансија.
Предлаже надлежном  органу приоритете пројеката локалног развоја.
Разматра и прати спровођење стратегије, планова и програма локалног развоја.
Разматра  и утврђује предлоге за доделу признања, поводом дана општине.
Одбор има председника, заменика председника и 3 члана.


Одбор за пољопривреду и село прати и разматра питања развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде, уређења сеоских подручја и развоја села, прати проблеме села као и решавање проблема пласмана пољопривредних производа и врши презентацију достигнутих резултата и руралних потенцијала. Предлаже критеријуме за расподелу средстава са позиције буџета немењеној за пољопривреду и село и  предлаже надлежном органу пројекте којима се стварају бољи и квалитетнији услови живота на селу - пре свега инфраструктуре (путеви, ПТТ мрежа, водовод и канализација), како би се спречила миграција становништва и зауставило погоршање старости структуре становништва. Предлаже програме и пројекте  развоја домаће радиности, сеоског туризма и руралних потенцијала.
Прати и разматра  питања и проблеме рада   месне самоуправе, остварује сарадњу са радом месних заједница, као и питања која регулишу односе између месних заједница и општине. Предлаже расподелу средстава са позиције намењене месним заједницама.
Одбор има председника, заменика председника и 5 чланова.

Одбор за омладину и спорт разматра сва питања која су од значаја за омладину и развој спорта, стара се о развоју свих спортова у Врњачкој Бањи. Стара се и предлаже мере за организовање масовног спорта као што су: кросови у природи, школе, Дан изазова  и сл. Учествује у предлагању и начину финансирања појединих спортских клубова из средстава буџета.
Стара се о примени Националне стратегије за младе и иницира локалне акционе планове, програме и пројекте и прати њихово спровођење, о чему извештава надлежне органе Општине.
Одбор има председника, заменика председника и 3 члана.


Одбор за рад,  социјалну политику и родну равноправност разматра остваривање права из радног односа, запошљавања, заштите на раду, здравствене заштите и пензионо инвалидског осигурања и предлаже одговарајуће мере за што ефикасније остваривање тих права. Разматра остваривање права из области социјалне заштите и обезбеђивање социјалне сигурности грађана, а посебно старих лица, као и борачко-инвалидске заштите и учествује у предлагању доношења одго¬ва¬рају¬ћих одлука из надлежности општине у циљу што ефикасније заштите ове категорије корисника. Прати мере које се предузимају на сузбијању болести и зависности, разматра активности и мере које предузимају надлежни органи у том циљу и координира њихов рад.
Разматра питања равноправности између полова, положај и права жена и остваривање права жена у складу са европским стандардима, предлаже Скупштини доношење одлука ради стварања нормативних претпоставки за остваривање овог вида равноправности.                                                                                                                                                                                  Одбор има председника, заменика председника и 3 члана.


Одбор за административно-мандатна питања и нормативна акта одлучује о појединачним правима  изабраних, именованих и постављених лица у оквиру радно правног статуса у складу са законом,  Статутом, овим Пословником  и одлукама органа општине. Доноси одлуку о коефицијентима изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Врњачка Бања. Прати примену  Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у општини Врњачка Бања и пружа објашњења у вези са његовом садржином и применом функционерима, грађанима и медијима. Овај Одбор разматра и да ли су испуњени услови за престанак мандата одборника и о томе обавештава Изборну комисију.
Даје мишљење за обављање друге јавне функције у складу са законом.                                                                                                                                                                       Разматра нацрте Статута општине, Пословника Скупштине општине, као и других општих аката којима се стварају одређене обавезе за грађане, а области које су предмет тих аката нису у надлежности других радних тела.                                                                                                                                                                                                                                       Одбор има председника, заменика председника и 5 чланова.


Одбор за удружења,  савезе и  сарадњу са верским заједницама остварује сарадњу са удружењима и савезима на територији општине. Припрема и разматра питања која се односе на рад удружења и савеза, као и питања која регулишу односе између удружења и савеза и општине. Предлаже расподелу средстава са позиције намењене удружењима и савезима.
Остварује сарадњу са верским заједницама на територији општине. Припрема и разматра питања која се односе на рад верских заједница, као и питања која регулишу односе између верских заједница и општине. Предлаже расподелу средстава са позиције намењене верским заједницама.
Одбор има председника, заменика председника и 3 члана.


Одбор за  сарадњу са територијалним заједницама и јединицама локалне самоуправе других држава разматра предлоге и иницијативе за остваривање  сарадње у областима од заједничког интереса са одговарајућим територијалним заједницама и општинама и градовима у другим државама, у складу са Статутом и законом, разматра предлог акта о успостављању сарадње, односно братимљењу са градовима и општинама других држава, прати спровођење ових  одлука, на начин што председник општине или лице које он овласти  овом Одбору подноси извештаје о реализацији сарадње, извештава о  конкретним облицима сарадње, о постигнутим и закљученим споразумима и уговорима и областима у којима се сарадња остварује. Одбор има председника, заменика председника и 3 члана.''

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.