ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Председник општине
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Бобан Ђуровић

Boban Djurovic1

Датум и место рођења: 10. 11. 1979. године у Краљеву. Живи у Грачацу.
Образовање: Дипломирао је на Шумарском факултету у Београду, стекавши звање дипломираног инжењера шумарства.
Радна и политичка активност: Децембра 2005. запослен је у Јавном предузећу за газдовање заштитним шумама „ Борјак“ у Врњачкој Бањи, у коме је обављао, најпре функцију комерцијалног директора, а затим и заменика генералног директора. Од 18. августа 2012. године до данашњег дана, обављао је функцију Председника општине Врњачка Бања. Члан је Надзорног одбора НАЛЕД-а и Председништва Сталне конференције градова и општина. Председник је Општинског одбора Српске напредне странке Врњачка Бања.
Познавање језика: Енглески.
Ожењен, отац једног детета.

Адреса: Општина Врњачка Бања, Ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања
Тел: (++ 38136) 612-627 Факс: (++ 38136) 611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Извршни органи Општине су Председник општине и Општинско веће. Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине.

Надлежности, овлашћења и обавезе, начин поступања Председника општине:
1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
5) може основати општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
6) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
7) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине општине;
8) информише јавност о свом раду;
9) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
12) одговара за законитост рада Општинског већа;
13) обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
14) предлаже избор и разрешење заменика председника општине и чланова Општинског већа;
15) поставља и разрешава помоћнике Председника општине у Општинској управи;
16) одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе органа Општине и доноси акта којима уређује њихово коришћење и употребу;
17) одлучује о прибављању и отуђењу опреме за потребе органа Општине;
18) одлучује о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу који је одређен Одлуком о буџету Општине;
19) подноси извештај Скупштини општине, по сопственој иницијативи или на њен предлог;
20) закључује колективни уговор код послодавца за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач Општина;
21) врши и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Општине.

Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.
Председник општине поставља помоћнике Председника општине у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др).


Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.