ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Општинско веће
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 5 чланова Општинског већа. Председник општине је председник Општинског већа. Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Општинско веће Општине Врњачка Бања чине:
1.Бобан Ђуровић, председник
2.Иван Џатић, заменик председника
3.Саша Грковић, члан
4.Владан Чеперковић, члан
5.Игор Матић, члан
6.Никола Трифуновић, члан
7.Никола Војновић, члан
8.Миломир Перовић, члан
9.Бранко Џамић, члан 

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине. Скупштина општине истовремено одлучује о избору председника општине, заменика председника општине и чланова Општинског већа. Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених области из надлежности Општине. Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.

НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА, ОБАВЕЗЕ И НАЧИН ПОСТУПАЊА

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе;

Општинско веће одлучује већином гласова од укупног броја чланова, када:
- утврђује предлог Статута општине,
- утврђује предлог Одлуке о буџету општине,
- доноси Одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
- утврђује предлог програма развоја Општине и појединих делатности;
- утврђује предлог просторног плана;
- утврђује предлог урбанистичких планова;
- поставља и разрешава начелника Општинске управе;
- одлучује о другим случајевима утврђеним овим Пословником.
Општинско веће доноси Пословник о раду.

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.