ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Организационе јединице
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

У Општинској управи као јединственом органу, образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица. Основна унутрашња организациона јединица је одсек. Унутар основних унутрашњих организационих јединица образују се уже организационе јединице: групе.


САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ

I Интерни ревизор
Добрила Милановић
Телефон: 036/ 601-238
Факс: (++ 38136) 601-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова: Обаваља послове давања оцене начина и процеса рада корисника буџетских сре¬дс¬тава и субјеката који закључују правне послове са корисницима буџетс¬ких средстава уз испитивање претходних правила и поступака и поштовања правила интерне кон¬троле, адекватности, успешности и потпуности система интерне контроле, законитог ко¬ришћења средстава, ефикасности и економичности рада интерне контроле, врши и саветодавну улогу у вези са унапређењем процеса управљања ризи¬ком, процеса контро¬ле и процеса управљања код корисника буџетских средстава и субјеката који закључују правне послове са корисницима буџетских средстава, као и приликом уво¬ђе¬ња нових система и процедура интерне контроле, врши ревизију правилности примене процедура и стандарда у циљу ефикаснијег рада. Подноси захте¬ве за покретање пре¬кршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кри¬вично дело, уко¬ли¬ко оцени да је повредом прописа из оквира своје надлежности учи¬њен прекршај, при¬вредни преступ или кривично дело.

 

II Повереник за избеглице

Aлександар Миљаковић
Телефон: 036/ 601-247
Факс: (++ 38136) 601-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова: Одржава везу између посебних оперативних тела у општини и Комесаријата за избег¬лице. Стара се о усклађеном деловању свих учесника који раде на при¬хвату и збрињавању избеглица у општини, остварује сарадњу са начелником ок-ру¬га, стара се о прикупљању пода¬така о збрињавању избеглица у њихова ранија места бо¬рав¬ка, стара се о редовном достављању одговарајућих података о избеглицама Репуб¬лич¬¬ком заводу за статистику, обезбеђује благо¬времено обавештавање јавности о збри¬ња¬вању избег¬лица, сара¬ђује са Црвеним Крстом и дру¬гим хуманитарним органи-зација¬ма, координира и обавља сарадњу са Центром за социјални рад. Обавља послове у вези са пријемом стра¬нака и њихових захтева, даје им потребна обавештења и упутства, прику¬п¬ља потребну докумен¬тацију за остваривање права странака која произилазе из статуса избеглих, прогна¬них и привремено расељених лица. За свој рад непосредно је одго¬воран начелнику Општинске управе.

 

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

I Кабинет Председника општине

Шеф Кабинета Председника општине је Јелена Зрнзевић
Телефон: 036/612-627
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Кабинет Председника општине је посебна организациона јединица која се образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничке послова који су значајни за рад Председника општине.


ОСНОВНЕ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

I Одсек за послове органа Oпштине

Руководилац Одсека је Јасмина Трифуновић
Телефон: 036/ 601-226
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: У оквиру Одсека обављају се послови који се односе на стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа. Одсек припрема акта и пружа сву потребну помоћ председнику Скупштине и Председнику општине, при предлагању начина решавања питања о којима одлучује Ску¬пштина општине, припрема акте које Председник општине доноси или предлаже Општинском већу и Скупштини општине, припрема и обрађује материјале за рад Пред¬сед¬ника општине и материјале за његово учествовање у раду Скупштине општине, стара се о сарадњи Председника општине са Скупштином општине, државним орга¬нима, представницима страних држава и међународних организација, јавним преду¬зећима и установама чији је оснивач општина Врњачка Бања, организује састанке којима пред¬се¬да¬ва или на којима учествује председник Скупштине и Председник опш¬тине. Обавља послове у вези са припремом, организовањем и одр¬жа¬ва¬њем седница Скуп¬штине општине, Општинског већа и радних тела, припре¬ма¬ње про¬пи¬са и других аката у области локалне само¬упра¬ве и другим областима које нису у делокругу других одсека, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записни¬ка о одржаним седницама и друге послове из ове области, поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, осим ако посебним законом није дру¬гачије про¬пи¬са¬но, обавља стручне и административне послове по поднетим захте¬вима за оцену уста¬вности и законитости аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и Пред¬се䬬ник општине. Прати активности на реализацији утврђе¬них обавеза, координира ак¬ти-вности на остваривању јавности рада, врши пријем странака који се непосредно обра-ћају председнику Скупштине општине и Председнику општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представ¬ника градова, културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања и друге про-токоларне послове које одреди председник Скупштине општине и Председник опш-тине. Обавља послове уређивања и издавања Службеног листа општине Врњачка Бања. Пружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама и стара се о бла-говременом прибављању одговора на одборничка питања; послове у вези избора име¬-нова¬ња и постављења када о томе одлучује Скупштина, израда Статута општине, По-сло¬вни¬ка о раду Скупштине као и прописа о накнадама трошкова и изгубљене зара¬де одбор¬ници¬ма и члановима радних тела Скупштине и Општинског већа, стручне пос-ло¬ве ве¬зане за додељивање признања која установљава Општина, послови инфор-мисања рада Скупштине, Општинског већа, њихових радних тела и Председника општине. Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, стара се о обради и чувању свих изворних аката о раду органа општине, обавља преузете и поверене пос¬лове посебним законом, стручне и администартивно-техничке послове за органе опш¬тине. Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу председника Ску¬пш¬¬тине општине, Председника општине, секретара и начел¬ника Општинске управе.

 

II Одсек за буџет и финансије

- Група за послове рачуноводства

Руководилац Одсека је Зоран Дунић
Телефон: 036/ 601-228
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе за послове рачуноводства је Тања Лазаревић
Телефон: 036/ 601-216
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: У оквиру Одсека за буџет и финансије обављају се послови који се односе на израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске кла¬си¬фикације укључујући и програмску; припремање и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду и анализирање предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са упутством; припремање нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); израда предлога одлуке о привременом финансирању; припремање нацрта реше¬ња о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; припремање нацрта решења о променама апропријација, ближе уређивање начина кориш¬ћења сред¬ста¬ва са подрачуна КРТ-а; обавештавање буџетских корисника о одобре¬ним распо¬ло¬живим апро¬прија¬цијама; предлагање одлуке о привременој обустави извршења буџета буџетским корисницима; разматрање финан¬сирање делат¬ности из надлежности опш¬тине, планирање и праћење прихода и расхода, тромесечних и месечних планова за из¬вр¬ше¬ње буџета као и извештаје о остваривању наведених планова, састављање консо¬лидованог завршног рачу¬на буџета, вођење главне књиге трезора и осталих пословних књига са посебном евиденцијом за сваког директног и индиректног корисника буџетс¬ких средстава; усагла¬шавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за тре¬зор и добављачима; вођење евиденција о основним средствима и пословном прос¬тору; контролу расхода и преузетих обавеза, буџетско рачуноводство и извештавање; адми-нис¬трирање одлука о пласирању слободних новчаних средстава; Припремање захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општи-не у текућој години са детаљним образло¬жењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење; анализу дугороче одржи¬вости дуга општине;, финансијско-рачу-но¬водс¬твене послове, књигводст¬вене посло¬ве, благајни¬чко посло¬вање, контролу новча¬них докумената (ликвида¬ту¬ра), израду извеш¬таја (периодич¬них и годишњих), израду финансијских планова директних корисника, фор¬мирање документације за исплату, фактурисање и сличне послове. При¬према нацрте аката којим се утврђују стопе из¬вор¬них прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и нак¬нада и других изворних локалних прихода; орга¬низовање јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку припреме нацрта аката локалних изворних прихода. Одсек обавља и послове који се односе на: рачуно¬водствено-књиго¬водст¬вене послове месних заједница и њихово мате¬ријално-финан¬сијс¬ко пословање; врши послове ликвидатуре у области борачко инвалидске заштите и поро¬диљс¬ког одсуства, контролу усклађености новчаних докуме¬ната у вези са пословима из своје надлежности. Обављају се и нормативни и управни послови из изворног делокруга, преузете и по¬ве¬р嬬не послове посебним законом, стручне и администартивно-техничке послове за орга¬не локалне самоуправе за области из надлежности овог Одсека. Обављају се и други послови утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.

 

III Одсек за локалну пореску администрацију

Руководилац Одсека је

Опис послова Одсека: Обављају се послови који се односе на пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; доношење ре¬ше¬ња о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; наплату и кон¬тро¬лу свих изворних локалних јавних прихода који обухватају порез на имовину пра¬вних и физичких лица, накнаде које се односе на градско грађевинско земљиште, кому¬налну таксу, боравишну таксу и др., канцеларијске и теренске пореске контроле закони¬тости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и при¬нуд¬не наплате, одлагања плаћања пореског дуга; подношење захтева за покретање по¬рес¬ког прекршајног поступка; послове првостепеног поступка по изјављеним жал¬ба¬ма пореских обвезника;вођење поновног поступка по поништеним управним актима; вође¬ње јединственог пореског књиго¬водства за локалне јавне приходе; примену једи-нст¬вених стандарда, дефиниција и кла¬си¬фикација и номенклатура кодирања података, при¬прему методолошкиј упутстава за једнообразну примену прописа из области локал-них јавних прихода и извештавање у складу са обављањем послова Одсека, пружање струч¬не помоћи пореским обвезницима при примени пореских прописа, припрема симула¬ција и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта ЛПА. Обављају се и нормативни и управни послови из изворног делокруга, преузете и по¬вере¬не послове посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог Одсека. Обављају се и други послови утврђени законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.


IV Одсек за локални економски развој и инвестиције

- Група послова за јавне набавке

Руководилац Oдсека је Јелена Богојевић
Телефон: 036/ 601-262
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова за јавне набавке је Сузана Црноглавац
Телефон: 036/ 601-204
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: Обављају се послови који се односе на управљање процесом израде и реализације пројеката и програма од интереса за општину Врњачка Бања, пружању информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита. Ради на стварању базе података, праћењу анализирању и давању извештаја о стању и кретању привредних акти¬в¬ности на територији општине, и даје пројекције будућих кретања и предлаже стратегије за даљи развој успостављања контаката и стара се о привлачењу нових инвес¬титора у општину, врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине, ради обезбеђивања додатних финансијских средстава при изради пројектних предлога за доступне инвес¬тиционе фондове за јавна предузећа и јавне установе чији је оснивач општина Врњачка Бања, информисање месних заједница на територији општине Врњачка Бања о инвестиционим фондовима, израду пројектних предлога за потребе месних заједница и пружање стручне помоћи у реализацији истих, информациону подршку пројектима, учествовање у припреми и инплементацији стратешких планова и програма, промоцију инвестиционих потенцијала општине Врњачка Бања, одржавање постојећих, привла¬чење нових и ширење локалних пословних активности, сарадњу и координацију актив¬ности са министарствима, републичким и локалним институцијама и установама, ус¬мера¬вање по¬тен¬цијалних инвеститора везано за добијање потребне документације од Општинске управе и институција јединице локалне самоуправе. Врши послове који се односе на организацију послова везаних за јавне набавке који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки, обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у посту¬пцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, и пружању стручне помоћи Комисији за јавне набавке, администра¬тив¬но-техничке послове и пружање стручне помоћи буџетским корисницима; обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање запослених који ће представ¬љати општину у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикуп¬љање и евиден¬тира¬ње одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговори¬ма о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених из¬веш¬таја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки. Обављају се нормативни и управни послови из изворног делокруга, преузети и по¬вере¬ни послови посебним законом, стручни и административно-технички послови за орга¬не локалне самоуправе за области из надлежности овог Одсека. Обављају се и други послови утврђени законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.

 

V Одсек за урбанизам, еколошке, имовинско правне и стамбене послове

- Група послова урбанизма и еколошких послова
- Група послова из области имовинско правних послова

Руководилац Одсека je Славица Стамeнић
Телефон: 036/ 601-209
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова урбанизма и еколошких послова је Биљана Новоселац
Телефон: 036/ 601-220
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова из области имовинско правних послова је Љиљана Благојевић
Телефон: 036/ 601-268
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: Обављају се послови који се односе на планирање и уређење простора, изградњу објеката, непосредно спровођење законских прописа и општих аката Скупштине општине, припрему и израду норматив¬но-правних аката из надлежности Одсека, припремање плана и програма и вођење поступка до коначног усвајања просторних и урбанистичких планова, спровођење урбанистичких и прос-торних планова, потврђивање урбанистичких пројеката парце¬лације, препар¬цела¬ције и исправке граница парцела. Одсек организује послове обје¬ди¬ње¬не процедуре, врши распоред послова у обједињеној процедури, израђује локацијске услове и издаје информацију о локацији, прибављање услова за пројектовање и прик¬љу¬чење на комуналну инфрас¬труктуру; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности општина по захтевима странака; Даје обавештења о могућности озакоњења обје¬ката изграђених без одобрења и друге послове који произилазе из Закона о планирању и изградњи, издавање грађевинских дозвола, издавање решења о одобрењу за изградњу у оквиру обједињене процедуре, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката, давање стручних мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе, обраду информација о појединим предметима; обезбеђење тех¬ничког прегледа и издавање употребне дозволе, издавање уверења о старости објеката, издавање увере¬ња о етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и изда¬тих упо¬требних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води евиден¬цију; поступка легализације објеката; отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; област стамбене делатности, коришћење грађевинс¬ког земљишта, имовинско-правне послове поверене законом, пос¬ло¬ве везане за експропријацију, самовласна заузећа, откуп станова у јавној својини Општине, враћање утрина и пашњака селима, враћање имовине задругама, закључење уговора о закупу јавних површина по плану распореда монтажних објеката, вођење јединствене еви¬денције целокупне имовине чији је влас¬ник, односно корисник опш¬ти¬на, израду нацрта аката о располагању имовином општи¬не. Прати остваривање програ¬ма уређивања грађевинског земљишта. Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке прос¬торије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној области. Врши послове организовања, усмеравања и спровођења послова на заштити жи¬вот¬не средине, праћењу стања из ове области и предлагању одговарајућих мера у ск¬ла¬ду са законом, реализацију израде и имплементацију Локалног еколошког акцио¬ног пла¬на, одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину, одлучи¬вање о давању сагласности на студију о процени утицаја, давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину, давање сагласности на извештај о стра¬тешкој процени, издавање интегрисане дозволе и ревизија интегрисане дозволе, при¬пре¬му предлога коришћења средстава остварених од накнаде за унапређење и заш¬титу животне средине из надлежности Општине, одређене послове из области рударско геолошких истраживања и експлоатације неметаличних минералних сиро¬вина. Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта. Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и по¬вере¬не послове посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог Одсека. Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.


VI Одсек за општу управу

- Група за послове опште управе и заједничке послове
- Група послова информационе технике и информационог система

Руководилац Oдсека је Љиљана Радаковић
Телефон: 036/ 601-256
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе за послове опште управе и заједничке послове је Деса Вукотић
Телефон: 036/ 601-256
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова информационе технике и информационог система је Миломир Поповић
Телефон: 036/ 601-211
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: Oдсек обавља послове који се односе на Организацију управе: организацију и метод рада Општинске управе, спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за органе Општине, пријем поднесака, оверу преписа, потписа и рукописа, решавање у управним стварима о грађанским стањима, вођење матичних књига и евиденција о др-жа¬в¬љанству, вођење и ажурирање бирачког списка, радне односе и израду радних верзија општих аката из области радних односа запослених у Општинској управи, струч¬¬но оспособљавање и материјално-техничко опремање Општинске управе, функ-цио¬нисање информатике у Општинској управи, аутоматску обраду података, предлага-ње и предузи¬мање мера за повећање ефикасности и ефективности информационог система, формирање и ажурирање база података, израђује и реализује планове обуке и усавршавања из области Општинске управе; планирању и набавци информационо-комуникационе опреме, органи¬зовање и предузимање неопходних мера у циљу успос-та⬬љања интернет и интранет комуникација, као и редовно ажурирање WEB сајта Опш¬тинске управе, учествује у пла¬нира¬њу и набавци опреме и материјала, текуће и ин¬вестиционо одржавање пословног прос¬тора и опреме, коришћење и одржавање теле¬фонске централе, коришћење возног парка и његово одржавање, умножавање ма-терија¬ла. Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и по-вер嬬не послове посебним законом. У оквиру наведеног Одсека, за вршење одређених послова из надлежности Опш¬тинске управе и ради стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и бли¬же месту становања и рада грађана образују се месне канцеларије за следећа подручја: 1. Месна канцеларија Грачац, за насељена места Грачац, Отроци, Вранеши и Вукушица; 2. Месна канцеларија Ново Село, за насељена места Ново Село, Рсавци и Подунавци 3. Месна канцеларија Врњци, за насељена места Врњци, Штулац, Руђинци, Станишници и Гоч; Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Општинске управе који се односе на: вођење матичних књига, вођење евиденције о држављанству, оверу пот¬писа, преписа и рукописа, пријем поднесака, послове комуналних редара и друге послове из надлежности Општинске управе које у складу са законом и Статутом, на предлог начелника Општинске управе актом одреди Општинско веће. Месне канце¬ларије врше одређене послове за месне заједнице у Општини, које им повере посебним одлукама органи локалне и месне самоуправе. Одсек врши и друге послове утврђене законом, Статутом општине, пословником Скупштине општине и одлукама Скупштине по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.


VII Одсек за привреду и друштвене делатности

- Група послова за привреду и друштвене делатности
- Група послова у Услужном центру

Руководилац Одсека је Живорад Јаћимовић
Телефон: 036/ 601-263
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова за привреду и друштвене делатности је Гордана Радичевић
Телефон: 036/ 601-263
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Групе послова у Услужном центру je Раде Ћурчић
Телефон: 036/ 601-213
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Опис послова Одсека: Одсек обавља послове који се односе на старање о укупном привредном развоју општине; обављање управних и струч¬них послова у области привреде; подстицање и старање о развоју туризма, старих за¬на¬та, пољопривреде и осталих привредних грана; обављање послова категоризације ту¬рис¬тичких објеката у складу са законом; израда годишњег програма развоја пољопри¬вреде и руралног развоја; израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода; извештавање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радоваи); информисање индивидуалних пољопри¬вредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду утврђивање водопривредних услова на територији општине; издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са законским ов¬лаш¬ћењима општина; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у ск¬ладу са законом и одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање тех¬ничке помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији органи¬за¬цио¬них облика; израде базе података, праћење, анализа и давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине, сарадњу са Националном слу¬ж¬бом за запошљавање у реализацији мера активне политике запошљавања; Управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права грађана у облати социјалне заштите, води поступак утврђивања енергетски заштићених купаца, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и сту¬дентског стандарда, културе, спорта, борачко инвалидске заштите, решава у дру¬госте¬пеном поступку у области социјалне заштите (на решења Центра за социјални рад). Координира радом интересорне комисије. Обав¬ља послове Општинске управе који се односе на оснивање установа и организација у области предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, културе, физичке културе, спорта дечије и социјалне заштите, примарне здравствене заштите, прати њихово функцио¬нисବње, врши надзор над њиховим радом, организује вршење послова у вези са зашти¬том културних добара, подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и стара се о обезбеђивању услова за рад музеја, библиотеке и других установа културе чији је општина оснивач. Прати и организује остваривање ученичких и студентских права. Обавља одређене послове из области енер¬гетске ефикасности, саобраћаја и путне привреде, заштите од ерозије и регулације водотокова, послове који се односе на праће¬ње, уређење, развој и обављање комуналних делат¬ности, врши надзор над усклађенош¬ћу са Законом и одлукама Скупштине општине и применом Програма и других аката јавних кому¬налних и других предузећа. Обавља послове из области народне одбране (израда Плана одбране органа општине, организација спровођенја мера приправности, мобилизације, увођенја радне и материјалне обавезе, функционисања субјетата значајних за одбрану чији је оснивач Општина и други послови из ове области). Обавља послове везане за организацију и рад органа општине у ванредним ситуବ¬цијама ангажовању на превенцији настајања, деловању у току наступања и у фази отклањања последица елементарних непогода. Носилац је израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољо¬привреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уре¬ђења и коришћења пољопривредног земљишта. Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и ад¬ми¬нистартивно-техничке послове за органе локалне самоуправе за области из над¬леж¬ности овог Одсека. Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и Предсе¬дника општине.


VIII Одсек за инспекцијске послове

Руководилац Одсека je Дејан Пецић
Телефон: 036/ 601-232
Факс: 036/611-307
Ел. пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Опис послова Одсека: Одсек обавља послове који се односе на послове инспекцијског надзора, вршење контроле и налагању мера у складу са вежећим законима из области планирања и изградње, комуналних делатности, саобра¬ћаја, туризма, заштите животне средине, образовања и васпитања и спорта, као и у ск¬ладу са Законом о инспекцијском надзору који прописује опште улове и поступак вр¬шења инспекцијског надзора и важећим одлукама Скупштине општине; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мера у области зашти¬те животне средине и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инс¬пек¬цијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну де¬лат¬ност и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу придр¬жа¬вања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања обје¬¬ката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних зеле¬них површина, функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и одвођења от-пад¬них вода, снабдевања електричном и топлотном енергијом, изношењем и депоновање сме¬ћа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем димни¬чарских услуга; надзор над обављањем делатности пијаца; надзор над одржавањем чисто¬ће јавних површина, над раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове ко¬му¬налне хигијене; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над из¬вр¬ша¬ва¬њем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локал¬них и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регу¬лише саобраћај; надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праће¬ње стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмс¬ког локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског прево¬за ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског вас¬питања и образовања, основног и средњег образовања; извршење извршних или конач¬них решења из делокруга Општинске управе; Води посту¬пак, доноси и извршава решења. Обавља и послове извршења реше¬ња из дело¬круга грађевинског инспектора и из делокруга других организационих једи¬ница, изра¬ђује нормативно-правне акте којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објекта. У вршењу послова и овлашћења из своје надлежности остварује сарадњу са инспекцијама на републичком нивоу, Министарством унутрашњих послова, јавним предузећима и другим органима и организацијама. Доставља извештаје у складу са Законом о државној управи, одлукама и другим општим актима које у свом раду примењује, као и са општим актима који се односе на рад инспекцијских служби. Одсек за инспекцијске послове врши и друге послове из области инспекцијског надзора који се законом преносе у надлежност локалне самоуправе.


Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.