ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Услуге
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Приказ услуга општинске управе Врњачка Бања

#УслугаТип
#УслугаТип
1. Остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја         

 


#УслугаТип
#УслугаТип
1. Поступање по захтеву странке и доношење решења грађевинске инспекције         
2. Поступање по захтеву странке и доношење решења инспекције за заштиту животне средине         
3. Поступање по захтеву странке и доношење решења комуналне инспекције         
4. Поступање по захтеву странке и доношење решења просветне инспекције         
5. Поступање по захтеву странке и доношење решења саобраћајне инспекције - паркирање на зеленој површини         
6. Поступање по захтеву странке и доношење решења саобраћајне инспекције         

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   


#УслугаТип
#УслугаТип
1. Исправка грешке у КД, МКР, МКУ и МКВ         
2. Накнадни упис у МКР         
3. Накнадни упис у МКУ         
4. Склапање брака преко пуномоћника         
5. Склапање брака ван службених просторија без и са  употребом службеног возила         
6. Издавање извода из МКР         
7. Издавање извода из МКУ         
8. Издавање извода из МКВ         
9. Издавање преписа из архиве         
10. Издавање уверења о држављанству         
11. Коришћење скупштинске сале         
12. Промена личног имена         
13. Упис, брисање, измена, допуна и исправка БС         
14. Увид у архивирана акта         
14. Издавање уверења о упису у бирачки списак општине Врњачка Бања         

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   


#Услуга Тип
#Услуга Тип
1. Издавање информације о локацији објекта за који се подноси захтев за издавање грађевинске дозволе и представља извод из важећег планског акта за тражену локацију            
2. Издавање уверења о засебним функционалним целинама у објекту            
3. Издавање потврде пројекта парцелације и препарцелације            
4. Издавање решења за потврђивање урбанистичког пројекта            

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   


#Услуга Тип
#Услуга Тип
1. Информисање порескиих обвезника и израда налога за уплату утврђених, а неизмирених пореских обавеза. ( nema obrazac )           
2. Пружање информација о обавези подношења пореских пријава ППИ-1, ППИ-2, ППТФ.... у складу са оним областима пореских прихода који се на њих односе, сходно уређеним законским одредбама. ( nema obrazac )           
3. Издавање уверења у складу са службеном евиденцијом одељења за финансије, локалних јавних прихода и привреду                  
4. Издавање уверења у складу са службеном евиденцијом одељења за финансије, локалних јавних прихода и привреду - уверење се идаје на захтев странке                 
5. Прекњижавање са уплатног рачуна јавног прихода пореског обвезника         
6. Вршење контроле унетих података за одређивање пореске обавезе обвезника који води пословне књиге    
7. Доношење решења о утврђеној обавези по основу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге    
8. Доношење решења обвезника накнаде за заштиту и унапређење животне средине         
9. Oдлагање плаћања дугованог пореза на рате уз отпис камате на дуговани порез сразмерно измиреним обавезама        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   


 

 ОБРАЗОВАЊЕ

#УслугаТип
#УслугаТип
1. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова ужине детету које похађа ОШ или ППП у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
2. Издавање решења зу циљу признавања права на накнаду трошкова екскурзије детету које похађа ОШ или ППП, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
3. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова екскурзије и превоз сопственим возилом родитеља за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије.        
4. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова екскурзије за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије       
5. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова превоза и боравка детета које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца у неком од рехабилитационих центара на територији РС, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
6. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова смештаја детета у ученичком дому и његовог превоза на повратној релацији до дома са пратиоцем, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
7.  Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова превоза детета које похађа ОШ или ППП, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије        
8.

Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова целодневног боравка детета у предшколској установи за текућу радну годину, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије

       
9.

Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова логопедских третмана за дете, у складу са Мишљењем Интерресорне комисије

       
10.

Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова детету/ученику на неку од додатних подршки коју је предложила Интерресорна комисија, која није обухваћена посебним захтевом

       
11.

Издавање решења у циљу признавања права студенту на једнократну новчану помоћ, као помоћ породици у школовању даровите деце, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања

       
12.

Издавање решења у циљу признавања права ученику на једнократну новчану помоћ, као помоћ породици у школовању даровите деце, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања

       
13.

Издавање решења у циљу признавања права родитељу на накнаду трошкова опремања детета за полазак у први разред основне школе, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања

       
14.

Издавање решења у циљу признавања права на делимично субвенционисање превоза ученику основе или средње школе, који путују због потребe додатног стицања знања и вештина или тренирања у спортском клубу на територији општине, или на територији суседне општине трстеник или града краљево, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања

       
15.

Издавање решења у циљу признавања права на субвенционисање превоза детету које похађа обавезни припремни предшколски програм или основну школу на територији општине врњачка бања, које није у могућности да користи уговорени превоз код овлашћеног превозника за превоз на територији општине врњачка бања у текућој буџетској, а за текућу наставну годину

       
16.

Издавање уверења о висини просечног месечног прихода по члану домаћинства, у сврху регулисања права на ученички или студентски дом, ученичку стипендију или студентски кредит и сл.

       
17.

Мишљење Интерресорне комисије о пружању додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику из друштвено осетљивих група

       
18.

Издавање решења којим се утврђује право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицу које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе;
Закључивање уговора између Општине и Удружења код кога је лице на евиденцији, у циљу преноса средстава из буџета и уплату доприноса надлежној организационој јединици пореске управе за наведено лице.

       

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

#УслугаТип
#УслугаТип
1. Издавање решења у циљу остваривања права на дечји додатак        
2. Издавање решења у циљу остваривања права на родитељски додатакa        
3. Издавање решења у циљу оставивања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета        
4. Издавање решења у циљу остваривања права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета        
5. Издавање решења у циљу остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства        
6. Издавање решења у циљу остваривања права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета        
7. Издавање потврде о праву на дечји додатак        
8. Издавање потврде о праву на родитељски додатак        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

   

БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

#УслугаТип
#УслугаТип
1. Издавање решења у циљу признавања својства мирнодопског војног инвалида        
2. Издавање решења у циљу признавања права на борачки додатак        
3. Издавање решења у циљу признавања права на додатак за негу (репуб.пропис)        
4. Издавање решења у циљу признавања права на додатак за негу и помоћ (савез.пропис)        
5. Издавање решења у циљу признавања права на месечно новчано примање        
6. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду погребних трошкова (репуб.пропис)        
7. Издавање решења у циљу признавања права на накнаду трошкова сахране умрлог носиоца "Партизанске споменице 1941        
8. Издавање решења у циљу призанавња права на накнаду за време незапослености        
9. Издавање решења у циљу признавања праав на ортопедска помагала        
10. Издавање решења у циљу признавања права на ортопедски додатак        
11. Издавање решења у циљу признавање права на помоћ у случају смрти (репуб.пропис)        
12. Издавање решења у циљу признавања права на помоћ у случају смрти (савез.пропис)        
13. Издавање решења у циљу признавања права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду        
14. Издавање решења у циљу признавања права на породичну инвалиднину по палом борцу        
15.

Издавање решења у циљу признавања права на путничко моторно возило

       
16.

Издавање решења у циљу признавање својства ратног војног инвалида

       
17.

Издавање решења у циљу утврђивања новог процента војног инвалидитета јер су наступиле промене које су од утицаја на утврђено право

       
18. Издавање уверења        
19. Издавање потврде о испуњености услова за коришћење паркинг места за инвалидна лица        
20. Пресељење списа предмета        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

  

АУТО - ТАКСИ ПРЕВОЗ

#УслугаТип
#Услуга Тип
1.

Регистрације и овере реда вожње превозника у градском и приградском саобраћају

       
2.

Издавање одобрења за кретање возила мимо прописаног режима саобраћаја у Врњачкој Бањи

       
3.

Издавање посебног одобрења за кретање возила мимо прописаног режима саобраћаја у Врњачкој Бањи 

       
4.

Издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-предузетник 

       
5.

Издавање решења за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања за друго возило-предузетник 

       
6.

Издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-предузетник 

       
7.

Издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања - за правна лица 

       
8.

Издавање решења за продужетак обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-за правна лица 

       
9.

Издавање решења за промену такси возача који обавља ауто-такси превоз путника на територији општине Врњачка Бања у статусу запосленог лица 

       
10.

Издавање решења за другог такси возача ради обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања у статусу запосленог лица 

       
11.

Издавање решења за промену такси возила у циљу обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања

       
12.

Издавање Решења за привремени прекид обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања 

       
13.

Издавање решења за престанак обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања 

       
14.

Издавање решења такси возачу за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања

       

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

ПОРОДИЉСКО И НЕГА ДЕТЕТА

#ОбразацТип
#ОбразацТип
1. Издавање решења у циљу остваривања права на једнократну новчану помоћ за рођење детета        
2.

Издавање решења у циљу остваривања права на финансијску помоћ породици породиља без сталног запослења

       
3. Издавање решења у циљу оставивања права на субвенционисање трошкова вантелесне оплодње        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

#ОбразацТип
#ОбразацТип
1. Стицање статуса енергетски угроженог купца        
2. Стицање статуса енергетски угроженог купца корисника социјалне помоћи        
3. Стицање статуса енергетски угроженог купцакорисника дечји додатак        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

ПОЉОПРИВРЕДА

#ОбразацТип
#ОбразацТип
1. Издавање решења за регресирање вештачког осемењавања        
2. Издавање решења за регресирање премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде и расаднике        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   

 

ТУРИЗАМ

#ОбразацТип
#ОбразацТип
1. Издавање решења о категоризацији - физичка лица        
2. Издавање решења о категоризацији - угоститељи        
3. Издавање потврде за упис у регистар приватних станодаваца        
4. Oдређивање категорије сеоског туристичког домаћинства        

ЛЕГЕНДА:        Документ        Грађани   


 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.