ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Јавне набавке
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1. 1.Назив наручиоца:

Месна заједница Врњачка Бања

Адреса: улица Немањина 16, 36210 Врњачка Бања

   Интернетстраница: www.vrnjackabanja.gov.rs

2.Врстапоступкајавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

3.Предметјавненабавке :

Предмет јавне набавке ЈН бр. 01 је набавка радова изградња бетонске плоче са хидроизолацијом.

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки:

   45000000Грађевински радови

4. Начин преузимања конкурсне документације:

На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца:www.vrnjackabanja.gov.rs

5.Критеријум за оцењивање понуда:

Најниже понуђене цене.

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 02.03.2016.год. до 12, 00 часова.

   7. Отварање понуда:

   Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за         подношење понуда, односно дана 02.03.2016.год. у 12,10 часа.

   8. Лице за контакт:

Драгиша Перковић,председник Савета месне заједнице 036-611-366

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.