ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Јавне набавке
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

ЈН бр. 1.3.2./2017 Набавка додатних радова на партерном уређењу слободних површина на објекту Летње позорнице у Врњачкој Бањи, II фаза

Назив наручиоца:

Назив наручиоца: Јавна установа Културни центар Врњачке Бање

Адреса: ул. Врњачка 20, 36210 Врњачка Бања

Интернет страна општине Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда: члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС “, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Мишљењем о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, Управе за јавне набваке Републике Србије, бр. 404-02-3904/16 од 15.12.2017.године.

Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке бр. 1.3.2/2017 су додатни радови на партерном уређењу слободних површина на објекту Летње позорнице у Врњачкој Бањи, II Фаза.

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки

45000000 – Грађевински радови

 

Начин преузимања конкурсне документације:

На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца.

Датум објављивања: 28.март 2017.године

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.